Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné pro služby poskytované ze strany poskytovatele, kterým je Ludmila Weinzettl, IČO 03148033. Smluvní vztahy se řídí platným Novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb.

Objednávky a vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká zasláním e-mailové objednávky ze strany objednavatele a jejím e-mailovým potvrzením ze strany poskytovatele, nebo zasláním nabídky poskytovatelem a jejím e-mailovým potvrzením objednavatelem.

Cenové podmínky

Cena zakázky se řídí platným ceníkem poskytovatele, který rovněž obsahuje informace ohledně způsobu výpočtu výsledné ceny zakázky.

Plnění objednávky ‒ dodací podmínky

Plněním objednávky se rozumí provedení služeb obsažených ve smluvním ujednání mezi objednavatelem a poskytovatelem podle dohodnutých smluvních podmínek.

Reklamace

Objednavatel je povinen uplatnit nároky na vady a nedodělky zakázky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne splnění zakázky. Reklamaci uplatňuje objednavatel vždy písemně.

Platební podmínky

Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad bezodkladně po uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 5 dne následujícího kalendářního měsíce.

Objednavatel je povinen uhradit předepsanou částku v plné výši a ke dni uvedenému na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem.

Při prodlení s placením je objednavatel povinen uhradit poskytovateli smluvní penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na smluvní penále a zbývající část na dluh samotný.

Poskytovatel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře.

Ukončení spolupráce

Spolupráce končí po předání vyhotovené zakázky poskytovatelem a její včasné úhradě ze strany objednatele.

Pokud se objednatel více než dvakrát v řadě opozdí s úhradou faktury, může být spolupráce ze strany poskytovatele jednostranně ukončena. Ukončení spolupráce nemá vliv na povinnost fakturu uhradit včetně penále.

Řešení sporů 

Případné vzniklé spory budou řešeny přednostně mimosoudně prostřednictvím rozhodčího řízení.

Důvěrnost informací

Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2018.

(Aktualizace 4. 5. 2020.)